Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling ID-nummer: Ds 2017:37

Ansvarig: Justitiedepartementet

I denna promemoria behandlas frågor som rör hanteringen av frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmänna handlingar. Syftet har varit att utreda om det finns behov av att vidta åtgärder för att möta de utmaningar som myndigheter kan ställas inför vid hanteringen av ärendena.

Ladda ner:

Den enkätundersökning som gjorts inom ramen för uppdraget visar att ärendena sällan ger upphov till stora problem för myndigheterna. Dessutom finns det redan i dag ett flertal åtgärder som myndigheterna kan vidta för att effektivt hantera de aktuella situationerna. Exempel på sådana åtgärder redovisas i ett särskilt avsnitt. Mot denna bakgrund föreslås inte några förändringar i den grundläggande rätten att ta del av allmänna handlingar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling

    I denna promemoria behandlas frågor som rör hanteringen av frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmänna handlingar. Syftet har varit att utreda om det finns behov av att vidta åtgärder för att möta de utmaningar som myndigheter kan ställas inför vid hanteringen av ärendena.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse