Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling

Ansvarig: Försvarsdepartementet

I denna promemoria görs en fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling.

Ladda ner:

I enlighet med uppdragsbeskrivningen ska utredaren lämna ett ställningstagande till hur ansvarsfördelningen för vidmakthållande, upphandling för vidmakthållande samt upphandling av de varor och tjänster som behövs i förråd, service och verkstäder för Försvarsmaktens förbandsverksamhet bör se ut.

Promemorian tar sin utgångspunkt i Materiel- och logistikutredningens förslag och utgör alltså en fördjupad översyn avseende vissa delar av betänkandet Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Logistik för högre försvarsberedskap

    Den 25 juni 2015 beslutade regeringen om direktiv till en översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten (dir. 2015:71). Direktivet har två huvudspår.

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse