Ett effektivt, ändamålsenligt och modernt straffrättsligt regelverk för juridiska personer ID-nummer: Dir. 2015:58

Ansvarig: Justitiedepartementet, Regeringen

En särskild utredare ska göra en bred översyn av företagsbotsregleringen och föreslå nödvändiga författningsändringar. Syftet är att säkerställa att det straffrättsliga regelverket för juridiska personer är effektivt, ändamålsenligt och modernt och att det är anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga internationella åtaganden.

Ladda ner:

Utredaren ska särskilt

  • överväga och föreslå en höjning av maximibeloppet för företagsboten,
  • se över grunderna för beräkningen av företagsbotens storlek,
  • överväga om företagsboten ska vara konstruerad som ett straff eller som en särskild rättsverkan av brott,
  • överväga om begränsningen till brott som begås i utövningen av näringsverksamhet är ändamålsenlig eller om tillämpningsområdet bör förändras,
  • se över förhållandet mellan företagsboten och det individuella straffansvaret samt ta ställning till hur frågor om sanktionskumulation bör lösas och
  • analysera om det finns behov av ytterligare lagstiftningsåtgärder för att Sverige ska leva upp till sina åtaganden gentemot OECD.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En översyn av lagstiftningen om företagsbot

    Utredningen om vissa frågor om företagsbot har haft i uppdrag att göra en bred översyn av företagsbotsregleringen och att föreslå nödvändiga författningsändringar.

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse