Utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet, sanktioner och tillsyn – tre frågor om säkerhetsskydd ID-nummer: Dir. 2017:32

Ansvarig: Justitiedepartementet, Regeringen

En särskild utredare ska överväga vissa frågor i säkerhetsskyddslagstiftningen. Förslagen ska komplettera de förslag som lämnats i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25).

Ladda ner:

Syftet är att i linje med slutsatserna i den nationella säkerhetsstrategin stärka förmågan att effektivt och samordnat förebygga och möta omedelbara hot mot och utmaningar för Sveriges säkerhet.

Utredaren ska bl.a.

  • kartlägga behovet av att förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet utsätts för risker i samband med utkontraktering, upplåtelse och överlåtelse av sådan verksamhet, och föreslå olika förebyggande åtgärder, t.ex. tillståndsprövning,
  • föreslå ett system med sanktioner i säkerhetsskyddslagstiftningen,
  • föreslå hur en ändamålsenlig tillsyn enligt säkerhetsskyddslagstiftningen ska vara utformad, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Det ingår inte i uppdraget att överväga ändringar i grundlag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2018.

Pressmeddelande: Utredning om förbättrat skydd för säkerhetskänsliga verksamheter

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse