Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om information om betalaren som ska åtfölja penningöverföringar

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel. EG-förordningen, som är direkt tillämplig i nationell rätt, tillkom för att genomföra specialrekommendation nr VII från Financial Action Task Force (FATF) inom unionen och fastställer regler för den information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel i syfte att förebygga, undersöka och upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism. I lagrådsremissen lämnas också förslag till ändringar i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet. Finansinspektionen föreslås bl.a. få rätt att genomföra undersökningar hos finansiella institut som omfattas av lagen och ges vidare rätt att begära in viss information från de finansiella institut som omfattas av EG-förordningen för att kunna kontrollera att bestämmelserna i den följs. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2008.