Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen om elektromagnetisk kompatibilitet. Ändringarna görs för att genomföra EU:s omarbetade direktivom elektromagnetisk kompatibilitet och innebär att regeringen bemyndigasatt meddela föreskrifter om sanktionsavgifter. Bemyndigandet förregeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddelaföreskrifter utökas till att omfatta föreskrifter om skadeförebyggandearbete och åtgärder när en utrustning inte överensstämmer med gällandekrav. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2016.