Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning ID-nummer: Skr. 2009/10:221

Ladda ner:

Under innevarande mandatperiod har två viktiga beslut fattats om större förändringar som styr det regionala tillväxtarbetet. Riksdagen har med anledning av regeringens förslag i budgetpropositionen för 2008 godkänt målet för den nya regionala tillväxtpolitiken med ett stärkt tillväxtfokus. Den 6 december 2006 beslutade regeringen om en nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 där regional tillväxtpolitik, arbetsmarknadspolitik och genomförandet av den europeiska sammanhållningspolitiken bands samman.

Under 2009 genomfördes två större studier av förutsättningarna för hållbar regional tillväxt, dels en strategisk uppföljning av ovan nämnda strategi, dels OECD:s "Territorial Review" av Sverige. Mot bakgrund av detta, andra politiska beslut, bland annat antagande av EU:s strategi för Östersjöregionen, samt förändringar i omvärlden, tydliggör regeringen i denna skrivelse inriktningen av den regionala tillväxtpolitiken.

I skrivelsen fastställs att den nationella strategins inriktning och dess prioriteringar, innovation och förnyelse, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet samt strategiskt gränsöverskridande samarbete är fortsatt aktuella och vägledande för det regionala tillväxtarbetet. Inom prioriteringarna finns emellertid behov av att utveckla vissa delar. Exempelvis ska tillväxtpotentialen inom klimat- och energiarbetet tas tillvara så att bland annat miljödriven näringsutveckling utvecklas och ses som en integrerad del i det regionala tillväxtarbetet. Synen på innovationer bör breddas och utvecklas, bland annat till att även omfatta tjänster. Därutöver är det viktigt med stärkt samverkan mellan den regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken för att främja kompetens- och arbetskraftsförsörjningen till privat och offentlig sektor. Det regionala tillväxtarbetet ska sättas in i ett större geografiskt sammanhang och bland annat bidra till genomförandet av EU:s strategi för Östersjö-regionen.