Rehabiliteringsrådets delbetänkande ID-nummer: SOU 2010:58

Ladda ner:

I betänkandet konstateras att det är svårt att på vetenskaplig grund rekommendera några särskilda rehabiliteringsinterventioner med avseende på återgång i arbete. Detta innebär dock inte att de insatser som för närvarande omfattas av rehabiliteringsgarantin skulle sakna betydelse för att förkorta sjukskrivningstiden utan att det endast finns ett fåtal evidensbaserade studier med arbetsåtergång som effektvariabel.

De insatser som för närvarande omfattas av rehabiliteringsgarantin bör därför tills vidare ingå i garantin. Den framtida utformningen av rehabiliteringsgarantin bör vidareutvecklas och fördjupas genom kontinuitet och samverkan med sjukvårdshuvudmän och andra aktörer. Rehabiliteringsrådet ämnar i sitt slutbetänkande återkomma till frågan hur ansvarsfördelningen ska se ut mellan landstingen och staten (rehabiliteringsgarantin) vad gäller kostnaden för olika rehabiliteringsinsatser.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse