Värna demokratin mot våldsbejakande extremism - nationell samordning och kommunernas ansvar ID-nummer: SOU 2016:92

Ansvarig: Kulturdepartementet

Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism föreslår bland annat att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ta över samordningsuppdraget att värna demokratin mot våldsbejakande extremism och att länsstyrelserna får en roll som länsvisa samordnare gentemot kommunerna.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien (1 st)

  • Våldsbejakande extremism i Sverige - nuläge och tendenser

    Rapporten är en uppdatering av två tidigare kartläggningar om våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige, en avseende våldsbejakande politisk extremism och en avseende våldsbejakande islamistisk extremism (rapporterna Våldsam politisk extremism från år 2009 respektive Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige från år 2010).

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse (1 st)

  • Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism

    I denna skrivelse redovisas de åtgärder som regeringen har vidtagit för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Åtgärderna syftar till att öka kunskapen om våldsbejakande extremism och att utveckla förebyggande insatser och metoder. Myndigheter, kommuner och det civila samhällets organisationer inklusive trossamfund ska genom dessa åtgärder mer samordnat och effektivt kunna bidra till att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.