Värna demokratin mot våldsbejakande extremism - Hinder och möjligheter ID-nummer: SOU 2017:110

Ansvarig: Kulturdepartementet

Den 26 juni 2014 beslutade regeringen om kommittédirektiv till en nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (dir. 2014:103). Under denna tid har tre nationella samordnare följt varandra i spåren. Genom tilläggsdirektiv (dir. 2015:27, dir. 2015:86) har samordningsuppdraget förlängts till den 12 januari 2018. Det här slutbetänkandet innehåller en slutredovisning av samordningens arbete under de 3,5 år som gått.

Ladda ner:

Bakgrund

Samordningen är en del av en större satsning från regeringens sida i fråga om terrorstrategier, handlingsplaner för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism och ett stort antal uppdrag till en rad myndigheter. Åtgärderna syftar till att:

  • stärka demokratin mot våldsbejakande extremism,
  • motverka personers inträde i våldsbejakande extremistmiljöer,
  • underlätta personers utträde ur sådana miljöer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien (1 st)

  • Våldsbejakande extremism i Sverige - nuläge och tendenser

    Rapporten är en uppdatering av två tidigare kartläggningar om våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige, en avseende våldsbejakande politisk extremism och en avseende våldsbejakande islamistisk extremism (rapporterna Våldsam politisk extremism från år 2009 respektive Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige från år 2010).

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse (1 st)

  • Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism

    I denna skrivelse redovisas de åtgärder som regeringen har vidtagit för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Åtgärderna syftar till att öka kunskapen om våldsbejakande extremism och att utveckla förebyggande insatser och metoder. Myndigheter, kommuner och det civila samhällets organisationer inklusive trossamfund ska genom dessa åtgärder mer samordnat och effektivt kunna bidra till att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.