Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet ID-nummer: SOU 2018:5

Ansvarig: Socialdepartementet

Utredningen har sett över vissa processuella och processrättsliga frågor på socialförsäkringsområdet. Meningen har varit att stärka rättssäkerheten och skapa en mer effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring.

Ladda ner:

Uppdraget har bestått av tre delar:

  • att utreda hur det allmänna ombudet för socialförsäkringen kan stärkas processuellt och lämna förslag på hur detta kan åstadkommas
  • att utreda förutsättningarna för att förkorta tidsfristerna för begäran omomprövning respektive överklagande av myndighets beslut inomsocialförsäkringsområdet och lämna förslag om en sådan förkortningbedöms lämplig
  • att utreda och föreslå åtgärder för en mer effektiv och ändamålsenlig återkravshantering inom socialförsäkringsområdet.

Utredningen föreslår att de föreslagna författningsändringarna ska träda
i kraft den 1 juli 2019. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet

    Utredningen har sett över vissa processuella och processrättsliga frågor på socialförsäkringsområdet. Meningen har varit att stärka rättssäkerheten och skapa en mer effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring.

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse