Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter

Publicerad

Ladda ner:

Inför budgetpropositionen för 2017 är det angeläget att skatteförslag kan förberedas genom remittering och granskning av Lagrådet. Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2017, och med vilken utformning, blir beroende av de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

I promemorian föreslås att det införs en rätt för företag som inte
omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter att göra avdrag
för borttagning av utsläppsrätter som utgör kapitaltillgångar och som
görs för att klimatkompensera för växthusgaser som har släppts ut i den
egna verksamheten. För de enskilda näringsidkarnas del kommer
avdraget, som en följd av avdragets infogande i gällande rätt, att fås i
inkomstslaget kapital.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas
första gången för beskattningsår som påbörjas efter den 31 december
2 016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition