Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Publicerad

Ladda ner:

Inför budgetpropositionen för 2017 är det angeläget att skatteförslag kan
förberedas genom remittering och granskning av Lagrådet. Om förslagen
kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2017, och med vilken
utformning, blir beroende av de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

I promemorian föreslås ett avdragsförbud för ränta på vissa efterställda
skuldförbindelser och vissa förenklingar på företagsskatteområdet. Förslagen föranleder ändringar i inkomstskattelagen, IL.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.