Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (utkast till lagrådsremiss)

Publicerad

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att Migrationsverket får rätt att begära handräckning från Polismyndigheten för att säkerställa att den som inte längre har rätt till bistånd i form av logi enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. lämnar sin plats vid anläggningsboendet.

Ladda ner:

En begäran om handräckning ska få göras endast om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenhet att använda våld behöver tillgripas eller det annars finns synnerliga skäl.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

    I lagrådsremissen föreslår regeringen att Migrationsverket får rätt att begära handräckning från Polismyndigheten för att säkerställa att den som inte längre har rätt till bistånd i form av logi enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. lämnar sin plats vid anläggningsboendet.

Proposition (1 st)

  • En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

    I propositionen föreslås att Migrationsverket får rätt att begära handräckning från Polismyndigheten för att säkerställa att den som inte längre har rätt till bistånd i form av logi enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. lämnar sin plats vid anläggningsboendet.

Riksdagsbeslut (1 st)