Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Möjlighet för värdepappersföretag i tredjeland att under viss tid tillhandahålla tjänster utan krav på tillstånd och vissa betaltjänstfrågor Fi2018/03686 /V

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås en tillfällig bestämmelse som innebär att
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om att företag som hör hemma utanför EES under en viss tid ska få driva värdepappersrörelse i Sverige utan tillstånd av Finansinspektionen. Det föreslås att sådana föreskrifter ska meddelas så att värdepappersföretag som hör hemma i Förenade kungariket under en övergångsperiod efter landets utträde ur EU ska kunna fortsätta tillhandahålla tjänster till professionella kunder med vilka de vid utträdet har ett avtalsförhållande. Förslagen innebär ändringar i lagen om värdepappersmarknaden och förordningen om värdepappersmarknaden.