Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag m.m. Fi2019/00542/S2

Publicerad

I promemorian föreslås vissa nya regler och ändringar i mervärdesskattelagen och i skatteförfarandelagen som gäller gränsöverskridande handel mellan företag inom EU.

Ladda ner:

Förslagen är föranledda av ändringar i mervärdesskattedirektivet. Det handlar om överföring av varor mellan EU-länder till s.k. avropslager, dvs. lager som i förväg kända köpare kan plocka varor från vid behov (på engelska: call-off stock). Det handlar också om skärpta krav för säljarens undantag från skatteplikt vid leveranser av varor till andra EU-länder och gränsöverskridande kedjetransaktioner.

I promemorian föreslås också att definitionen av ett tredje territorium i mervärdesskattelagen justeras. Vidare föreslås en ändring av det territoriella tillämpningsområdet i förordningen om Europeiska unionens punktskatteområde. Ändringarna föranleds av att Europeiska unionens råd efter begäran från Italien har beslutat att den italienska kommunen Campione d’Italia och de italienska delarna av Luganosjön ska ingå i Europeiska unionens tullområde och i Europeiska unionens punktskatteområde.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1)