Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ändring i krisberedskapsförordningen

Publicerad

För att tydliggöra myndigheters befintliga skyldigheter när det gäller informationssäkerhetsarbetet föreslår regeringen i en promemoria som nu remitteras att viss reglering som i dag finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter förs över till krisberedskapsförordningen. Det kommer därigenom redan av krisberedskapsförordningen framgå att varje myndighet ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med stöd av ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ändring i krisberedskapsförordningen

    För att tydliggöra myndigheters befintliga skyldigheter när det gäller informationssäkerhetsarbetet föreslår regeringen i en promemoria som nu remitteras att viss reglering som i dag finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter förs över till krisberedskapsförordningen. Det kommer därigenom redan av krisberedskapsförordningen framgå att varje myndighet ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med stöd av ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition