Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder (utkast till lagrådsremiss)

Publicerad

Ladda ner:

Det är viktigt att den som avtjänar ett fängelsestraff och bedöms ha ett behov av återfallsförebyggande åtgärder har ett starkt incitament att delta i sådana åtgärder som Kriminalvården kan erbjuda inom ramen för verkställigheten av ett fängelsestraff i anstalt. I utkastet till lagrådsremiss lämnas därför förslag som syftar till att åstadkomma en tydligare koppling mellan tidpunkten för villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder.

I utkastet föreslås att den villkorliga frigivningen ska kunna skjutas upp i större utsträckning än i dag för den som under anstaltstiden inte deltar i återfallsförebyggande åtgärder eller andra åtgärder som kan hjälpa den dömde att anpassa sig i samhället. Vidare föreslås utökade möjligheter att skjuta upp den villkorliga frigivningen även vid annan misskötsamhet under verkställighetstiden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En tydligare koppling mellan vill­korlig frigiv­ning och del­tagande i åter­falls­före­byggande åtgärder

    Det är viktigt att den som avtjänar ett fängelse­straff ges ett starkt incita­ment att delta i sådana åter­falls­före­byg­gande åtgär­der som Kriminal­vården kan erbjuda inom ramen för verk­ställig­heten av ett fängelse­straff i kriminal­vårds­anstalt. I lagråds­remissen lämnas därför förslag som syftar till att åstad­komma en tydligare kopp­ling mellan tid­punkten för vill­korlig frigiv­ning och del­tagande i åter­falls­före­byggande åtgärder.

Proposition (1 st)

  • En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfalls­före­byggande åtgärder

    Det är viktigt att den som avtjänar ett fängelse­straff ges ett starkt incita­ment att delta i sådana återfalls­före­byggande åtgärder som Kriminal­vården kan erbjuda inom ramen för verk­ställig­heten av ett fängelse­straff i kriminal­vårds­anstalt. I proposi­tionen lämnas därför förslag som syftar till att åstad­komma en tydligare kopp­ling mellan tid­punkten för vill­korlig frigivning och deltagande i återfalls­före­byggande åtgärder.