Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet för antagning till lärarutbildning U2020/03981/UH

Publicerad

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Ladda ner:

Skolan är avgörande för det svenska samhällsbygget och kunniga och kompetenta förskollärare och lärare har en central betydelse för elevens framgång och höjda kunskapsresultat i skolan. Det är avgörande att personer som antas till förskollärar- och lärarutbildningen har förutsättningar att genomföra den och bli väl förberedda för läraryrket. Därför föreslås i denna promemoria att universitet och högskolor som staten är huvudman för ska få meddela föreskrifter som innebär att det för särskild behörighet till förskollärarutbildning, grundlärarutbildning och ämneslärarutbildning ställs krav på att sökanden är lämplig för utbildningsprogrammet.

Kraven ska avse den sökandes förmåga att tillgodogöra sig sådana utbildningsmoment som har en direkt anknytning till den kommande yrkesutövningen som förskollärare och lärare. Kraven ska gälla utöver andra krav på särskild behörighet. Föreskrifterna kan till exempel innebära krav på att den sökande ska genomgå ett lämplighetsprov. Sådana prov har tidigare funnits i Sverige och förekommer i flera andra länder.

Ändringar föreslås i bestämmelserna om tillträde till högskoleutbildning i 7 kap. högskoleförordningen. Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 30 november 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition