Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Omställningsstöd till företag för perioden augusti–december 2020 Fi2020/04880

Publicerad

I promemorian föreslås att omställningsstödet för företag som fått minskad omsättning som en följd av covid-19-pandemin utökas med perioden augusti–december 2020.

Ladda ner:

Detta sker genom en ny förordning om omställningsstöd för augusti–december 2020 som innehåller ytterligare bestämmelser om sådant omställningsstöd som avses i lagen om omställningsstöd.

Omställningsstödet för augusti–december får i den nya förordningen i huvudsak samma reglering som i befintliga förordningar om omställningsstöd. Enligt den föreslagna förordningen utgör augusti–oktober respektive november och december individuella stödperioder.

För att stöd ska beviljas för augusti–oktober 2020 krävs att företagets nettoomsättning för stödperioden understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden. För att stöd ska beviljas för november och december 2020 krävs att företagets nettoomsättning för stödperioden understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden.

Stöd ges med sammanlagt maximalt 30 miljoner kronor för båda stödperioderna. Ansökan om stöd ska ges in till Skatteverket senast den 31 mars 2021.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 februari 2021.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 23 december 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition