Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

PM Hemställan om ändringar i 114 kap. SFB och förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Publicerad

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har sett över 114 kap. SFB och förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration. Myndigheterna har lämnat Socialdepartementet en promemoria där de föreslagit ändringar och begär att förslagen genomförs.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition