Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Remittering av PTS rapport (PTS-ER-2021:13) om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg I2021/00580

Publicerad

Regeringen beslutade den 19 november 2020 att uppdra åt Post- och telestyrelsen (PTS) att redovisa insatser som kan förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling för resenärer på fjärrtåg. I uppdraget till PTS ingick att prioritera insatser som ger effekt på högtrafikerade järnvägsstråk med stor andel passagerartrafik i alla landsdelar.

Bakgrunden till uppdraget var att regeringen ville undersöka förutsättningarna för att förbättra möjligheterna till god uppkoppling för resenärer på fjärrtåg med hjälp av statligt stöd. Riksdagen har efter förslag från regeringen i budgetpropositionen 2021 beslutat att 50 miljoner kronor satsas under 2021–2022 för detta syfte.

PTS lämnade den 19 februari 2021 en redovisning av uppdraget. I
rapporten ”Förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på
fjärrtåg” (PTS-ER-2021:13) föreslår PTS fyra åtgärder för förbättrad
uppkoppling på fjärrtåg:
− installation eller uppgradering av WiFi- eller
signalförstärkningssystem (s.k. repeatersystem),
− tester med ny teknik t.ex. radiotransparenta fönsterglas och
− förbättrade möjligheter till uppkoppling i tågtunnlar.

Regeringen vill ha synpunkter på de förslag på åtgärder som lämnas i
rapporten. På Regeringskansliet pågår ett arbete med att bedöma de rättsliga förutsättningarna för statligt stöd för de åtgärder som föreslås i
rapporten.