Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Koordinator för museisektorn Dir. 2007:22

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare skall se över vissa frågor inom museisektorn. Utredaren skall vara en koordinator för museisektorn som, i dialog med berörda parter, prövar olika former för ökad samverkan av exempelvis administration, föremålshantering och sektorsforskning.

Ladda ner:

Syftet är att frigöra resurser för museernas kärnverksamhet och att bidra till ytterligare högkvalitativ verksamhet. Uppdraget omfattar främst det statliga och statsunderstödda museiväsendet inom Kulturdepartementets ansvarsområde, men även övriga statligt finansierade museer och museiväsendet i dess helhet om synergieffekter kan uppnås för hela sektorn.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Koordinator för museisektorn (Ku 2007:02)

    En särskild utredare, med uppdrag att vara en koordinator för museisektorn, ska i dialog med berörda parter pröva olika former för ökad samverkan av exempelvis administration, föremålshantering och sektorsforskning.

  • Koordinator för museisektorn

    En särskild utredare skall se över vissa frågor inom museisektorn. Utredaren skall vara en koordinator för museisektorn som, i dialog med berörda parter, prövar olika former för ökad samverkan av exempelvis administration, föremålshantering och sektorsforskning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat

    Utredningen Museikoordinatorn har haft i uppdrag att se över vissa frågor inom museiområdet. Olika former för ökad samverkan har prövats i syfte att frigöra resurser för museernas kärnverksamhet samt bidra till ytterligare högkvalitativ verksamhet.

Lagrådsremiss

Proposition