Kommittédirektiv från Statsrådsberedningen

Uppdrag att utvärdera Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) Dir. 2007:96

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska analysera Sieps verksamhet i förhållande till uppdraget och göra en bedömning av hur väl Sieps fyller funktionen som länk mellan forskare och beslutsfattare. Utvärderingen ska belysa Sieps verksamhet, organisation, ledningsform, resurseffektivitet och finansieringsform och, om så anses nödvändigt, föreslå förändringar.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 december 2007.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition