Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Gymnasieutredningen (U 2007:01) Dir. 2007:143

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Med stöd av regeringens bemyndigande den 1 februari 2007 gav ansvarigt statsråd en särskild utredare i uppdrag att bl.a. föreslå en framtida struktur för gymnasieskolans studievägar (dir. 2007:8). Regeringen utvidgar och förtydligar nu utredarens uppdrag.