Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Ökad frihet för universitet och högskolor Dir. 2007:158

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över verksamhetsformerna för universitet och högskolor. En utredare ska lämna förslag till en eller flera verksamhetsformer för statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Utifrån de förslag på verksamhetsformer som lämnas ska utredaren föreslå hur statens styrning av universitet och högskolor ska utformas. Utgångspunkten för förslagen ska vara att lärosätenas självbestämmande ska öka samtidigt som statens intresse av att kunna styra och kontrollera för staten viktiga delar av verksamheten ska tillgodoses. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 5 december 2008.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)