Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Koordinator för museisektorn (Ku 2007:02) Dir. 2008:10

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare, med uppdrag att vara en koordinator för museisektorn, ska i dialog med berörda parter pröva olika former för ökad samverkan av exempelvis administration, föremålshantering och sektorsforskning.

Ladda ner:

Syftet är att frigöra resurser för museernas kärnverksamhet och att bidra till ytterligare högkvalitativ verksamhet. Uppdraget omfattar främst det statliga och statsunderstödda museiväsendet inom Kulturdepartementets ansvarsområde, men även övriga statligt finansierade museer och museiväsendet i sin helhet om synergieffekter kan uppnås för hela sektorn. Museikoordinatorns arbete ska vara avslutat den 15 februari 2009. Tilläggsuppdrag Utredaren ska göra en översyn av den verksamhet som bedrivs av Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna. I översynen ingår att utvärdera verksamheten vid stiftelsen ur ett kulturpolitiskt perspektiv samt att utreda och föreslå ekonomiskt och kulturpolitiskt långsiktigt hållbara former för konservering och digitalisering av kulturarv, med kulturarvsinstitutionernas behov som utgångspunkt. Utredaren ska i detta sammanhang överväga om driften av Kulturarvs-IT bör övertas av någon annan. Utgångspunkten ska vara att de medel som avsatts för driften av Kulturarvs-IT ska överföras till den huvudman som eventuellt tar över verksamheten. I den mån utredningen lämnar förslag som innehåller ekonomiska konsekvenser ska utredningen även lämna förslag till finansiering av dessa. Redovisning av tilläggsuppdraget Museikoordinatorn ska redovisa tilläggsuppdraget senast den 14 april 2008.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Koordinator för museisektorn (Ku 2007:02)

    En särskild utredare, med uppdrag att vara en koordinator för museisektorn, ska i dialog med berörda parter pröva olika former för ökad samverkan av exempelvis administration, föremålshantering och sektorsforskning.

  • Koordinator för museisektorn

    En särskild utredare skall se över vissa frågor inom museisektorn. Utredaren skall vara en koordinator för museisektorn som, i dialog med berörda parter, prövar olika former för ökad samverkan av exempelvis administration, föremålshantering och sektorsforskning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat

    Utredningen Museikoordinatorn har haft i uppdrag att se över vissa frågor inom museiområdet. Olika former för ökad samverkan har prövats i syfte att frigöra resurser för museernas kärnverksamhet samt bidra till ytterligare högkvalitativ verksamhet.

Lagrådsremiss

Proposition