Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En ny myndighet med ansvar för frågor om samhällets krisberedskap och säkerhet Dir. 2008:27

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet med ansvar för frågor om samhällets krisberedskap och säkerhet med anledning av vad regeringen redovisade i budgetpropositionen (Prop. 2007/08:1, utgiftsområde 6 Försvar) samt beredskap mot sårbarhet samt i propositionen Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull (Prop. 2007/08:92). Den nya myndighetens namn ska vara Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet med ett insynsråd. Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av regeringens förslag i Prop. 2007/08:92. Utredaren ska bl.a. bemanna myndigheten och lämna förslag till anslag. Utredaren ska även vidta de åtgärder som krävs för att den nya myndigheten ska kunna inrättas den 1 januari 2009.