Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Regelrådet - ett råd för granskning av nya och ändrade regler som påverkar företagens regelbörda Dir. 2008:57

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ett för regeringen och förvaltningsmyndigheter under regeringen (nedan regelgivare) rådgivande organ, Regelrådet, ska inrättas för att bistå regelgivarna i arbetet med regelförenklingar för företagen. I Regelrådet ska det ingå representanter med särskild erfarenhet av reglers effekter för företagen. Till Regelrådet ska det knytas ett sekretariat.

Regelrådet ska granska utformningen av förslag till nya och ändrade regler som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Regelrådet ska ta ställning till om regelgivarna genomfört föreskrivna konsekvensutredningar och bedöma om nya och ändrade regler utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt till en, relativt sett, låg administrativ kostnad för företagen.

Regelrådet ska även bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet samt följa utvecklingen inom regelförenklingsområdet och lämna information och råd som kan främja en kostnads-medveten och effektiv regelgivning.

Regelrådet ska bedriva sin verksamhet till och med den 31 december 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition