Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Filmpolitikens finansiering och utformning Dir. 2008:88

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska lämna förslag till hur de framtida filmpolitiska insatserna ska finansieras och utformas. Utredaren ska ur ett framtidsperspektiv beskriva och analysera utvecklingen på filmområdet och mot denna bakgrund värdera nuvarande insatser.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat pröva - om det finns förutsättningar för en fortsatt avtalsmodell för finansiering av filmpolitiken, - om nuvarande insatser skapar bästa möjliga förutsättningar för ekonomiskt och konstnärligt risktagande i svensk filmproduktion, - om nuvarande insatser på bästa sätt gynnar kvalitet och mångfald i det filmutbud som erbjuds konsumenten, - om olika filmstöd i större utsträckning bör kunna ges till film i andra visningsformer än visning på biograf, - hur en kostnadseffektiv och långsiktig utveckling av digital bio i hela landet kan främjas, - möjligheten till ökad samordning mellan filmpolitiska insatser på nationell, regional och lokal nivå, - om nuvarande organisering av arbetet med att bevara och tillgängliggöra filmarvet bör förändras. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2009.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Ny branschsamverkan för svensk film

  En särskild utredare, som ska fungera som förhandlare, tillkallas för att få till stånd en ny branschsamverkan mellan staten och berörda aktörer för finansieringen av stöd till svensk film. Förhandlaren ska eftersträva en långsiktig och breddad samverkan, där fler verksamma aktörer än i dag bidrar.

 • Filmpolitikens finansiering och utformning

  En särskild utredare ska lämna förslag till hur de framtida filmpolitiska insatserna ska finansieras och utformas. Utredaren ska ur ett framtidsperspektiv beskriva och analysera utvecklingen på filmområdet och mot denna bakgrund värdera nuvarande insatser.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Vägval för filmen

  Filmutredningen 2008 har haft i uppdrag att lämna förslag till hur de framtida filmpolitiska insatserna ska finansieras och utformas, efter att det nuvarande filmavtalet har löpt ut den 31 december 2010.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

 • Bättre villkor för svensk film

  I propositionen redovisas ett nytt filmavtal, 2013 års filmavtal, som gäller för tiden 2013–2015. Avtalet mellan staten och film- och tv-branschen innebär bättre villkor för svensk film med ökade resurser, breddat engagemang och en öppning för fler visningsfönster.