Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om Försvarsmaktens helikopterresurser Dir. 2008:148

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen bemyndigade den 9 oktober 2008 chefen för Försvarsdepartementet att tillkalla en särskild utredare i uppdrag att utreda hur förmågan att understödja Försvarsmaktens insatsförband med helikoptrar ska bibehållas respektive förbättras (dir. 2008:118). Utredaren skulle enligt direktiven redovisa frågorna om det s.k. helikopter 4-systemet senast den 31 december 2008. Uppdraget skulle slutredovisas senast den 1 december 2009.