Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny fiskelagstiftning (Jo2007:03) Dir. 2009:13

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 oktober 2007 gav statsrådet Erlandsson en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en förändrad fiskelagstiftning (dir. 2007:125). Enligt tilläggsdirektiv den 29 april 2008 (dir. 2008:47) ska uppdraget slutredovisas senast den 31 mars 2009.

Utredningstiden förlängs. Utredaren ska slutredovisa uppdraget senast den 15 juni 2009.