Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Utökade möjligheter till internationellt polisiärt samarbete Dir. 2009:36

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska överväga på vilket sätt svensk polis bör kunna ta emot hjälp från andra länders brottsbekämpande myndigheter med insatser som kan innebära myndighetsutövning mot enskilda. Övervägandena bör ta sin utgångspunkt i de möjligheter som ges dels i rådets beslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (Prümrådsbeslutet), dels i rådets beslut om förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unionens medlemsstaters särskilda insatsgrupper (Atlasrådsbeslutet). Även bestämmelserna i ett föreliggande förslag till avtal om nordisk polisiär samtjänstgöring bör beaktas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Remiss (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

    Den ökade rörligheten över gränserna och behovet av skydd mot terroristattentat och annan grov brottslighet ställer allt större krav på samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter i olika stater. Regeringen föreslår därför att det internationella polissamarbetet utökas genom att bestämmelserna om operativt polissamarbete i två EU-beslut, Prüm- och Atlasrådsbeslutet, genomförs i svensk rätt.

Proposition (1 st)

  • Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

    Den ökade rörligheten över gränserna och behovet av skydd mot terroristattentat och annan grov brottslighet ställer allt större krav på samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter i olika stater. Regeringen föreslår därför att det internationella polissamarbetet utökas genom att bestämmelserna om operativt polissamarbete i två EU-beslut, Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet, genomförs i svensk rätt.

Riksdagsbeslut (1 st)