Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Kommittédirektiv: Utvärdering av handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 Dir. 2009:118

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska utvärdera regeringens nationella handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 (skr. 2005/06:95). Utredaren ska utvärdera handlingsplanens genomförande och resultat samt med utgångspunkt från utvärderingen lämna rekommendationer inför det fortsatta systematiska arbetet med mänskliga rättigheter på nationell nivå.

Ladda ner:

Utvärderingen ska även innehålla en bedömning av metod och process i samband med handlingsplanens tillkomst samt dess utformning och innehåll.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (4 st)

Lagrådsremiss

Proposition