Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Nya solvensregler för försäkringsföretag Dir. 2010:14

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska lämna förslag till hur Europarlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkrings-verksamhet (Solvens II) ska genomföras i svensk rätt.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition