Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Gymnasiesärskoleutredningen (U 2009:04) Dir. 2010:27

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare tillsattes den 10 september 2009 för att ska föreslå en framtida utformning av gymnasiesärskolan (Dir. 2009:84). Regeringen utvidgar nu utredarens uppdrag och förlänger dessutom utredningstiden från den 30 juni 2010 till den 15 januari 2011.

I utredarens uppdrag ingår bland annat att kartlägga hur beslut om urval och antagning till gymnasiesärskolor fattas i dag och särskilt belysa hur bedömningen om vem som har störst behov av utbildningen görs. Utredaren ska också bedöma om bestämmelserna om urval och antagning behöver förändras. Utredaren ska vidare bedöma om det är möjligt att bidragsbeloppet för utbildning i gymnasiesärskolan bestäms på samma sätt som för gymnasieskolan.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)