Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny fiskelagstiftning (Jo 2007:03) Dir. 2010:30

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 oktober 2007 gav chefen för Jordbruksdepartementet en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en förändrad fiskelagstiftning (dir. 2007:125). Enligt tilläggsdirektiv den 13 maj 2009 (dir. 2009:44) ska uppdraget slutredovisas senast den 31 mars 2010.

Utredningstiden förlängs. Utredaren ska slutredovisa uppdraget senast den 15 juni 2010.