Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Dir. 2010:47

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska, med utgångspunkt i de förslag som lämnades i betänkandena Två nya statliga specialskolor (SOU 2007:30) och Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87), föreslå hur en flexibel specialskola ska kunna införas.

Utredaren ska bland annat:

  • lämna förslag på hur en elev ska kunna genomföra olika delar av sin utbildning i skolformerna specialskola respektive grundskola eller obligatorisk särskola.
  • bedöma om styrningen av specialskolan behöver ändras för att göra det möjligt att öka samverkan med grundskolan och särskolan.
  • ta ställning till hur staten bäst kan stödja kommunala och fristående huvudmäns utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar mellan olika huvudmän.
  • se över utbildningen för elever i specialskolan som följer särskolans kursplaner.
  • lämna förslag på hur elever i grundskolan och den obligatoriska särskolan (särskolan) i behov av undervisning i teckenspråk kan få sådan undervisning och se över behovet i övrigt av att anpassa undervisningen till dessa elever.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2011.