Kommittédirektiv från Miljödepartementet

Inrättande av en myndighet för havs- och vattenmiljö Dir. 2010:68

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en myndighet för havs- och vattenmiljö.

Utredarens arbete ska genomföras i två etapper. I en första etapp ska utredaren analysera och tydliggöra de gränsdragningar av verksamheter som identifierats mellan den nya myndigheten och andra berörda myndigheter samt lämna förslag på lämplig hemvist för respektive verksamhet.

Under den andra etappen ska utredaren vidta de åtgärder som krävs för att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 juli 2011. Utredaren ska bland annat lämna förslag till instruktion, regleringsbrev och budget.
Den nya myndigheten ska vara lokaliserad i Göteborg. Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.