Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Underhållsansvaret för vissa renskötselanläggningar Dir. 2010:70

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska

  • göra en genomgång av behovet av att behålla de renskötsel-anläggningar på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen som Samefonden har underhållsansvaret för,
  • i de fall anläggningen bör behållas, inleda förhandlingar med berörd sameby om övertagande av underhållsansvaret,
  • i de fall samebyn inte vill överta underhållsansvaret för anläggningen, överväga om den bör rivas om inte anlägg-ningen behövs för allmänna ändamål och i sådana fall lämna förslag till hur det fortsatta underhållet bör finansieras.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition