Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av statlig regional förvaltning m.m. Dir. 2010:72

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om översyn av statlig regional förvaltning m.m. får i tilläggsuppdrag att belysa och klarlägga de rättsliga förutsättningarna som ger Gotlands kommun möjlighet att kunna använda sig av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. Utredningen ska också lämna förslag på författningsändringar som krävs för att göra detta möjligt. Tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 13 december 2010.