Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Ny organisationsstruktur för stödet till FM Dir. 2010:104

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 april 2010 har chefen för Försvarsdepartementet gett en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag på hur reduceringar kan genomföras av Försvarsmaktens logistikverksamhet och det stöd till Försvarsmakten som Försvarets Materielverk, Försvarshögskolan och Totalförsvarets forskningsinstitut lämnar när det gäller materiel- och logistikförsörjning samt forskning och utveckling (dir. 2010:45).
Regeringen ger nu utredningen i uppdrag att utöver detta lämna förslag på fortsatt lokalisering av Sveriges certifieringsorgan för IT-säkerhet (CSEC) samt vilken myndighet som ska ansvara för signatärskapet för Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA). Tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 1 april 2011.