Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av statens fastighetsförvaltning (Fi 2009:04) Dir. 2010:119

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen ges i tilläggsuppdrag att:

- belysa de underhållskostnader och antikvariska merkostnader som är förknippade med kulturbyggnader i allmänhet och jämföra dessa med andra typer av byggnader,

- se över den modell och tillämpning av hyressättningen som används för huvudbyggnaderna för Kungliga Operan, Kungliga Dramatiska Teatern, Naturhistoriska riksmuseet, Nationalmuseum och Historiska museet samt föreslå nya eller ändrade principer för hyressättningen, och

- se över underhållsnivån för de ovan nämnda kultur-byggnaderna och bedöma hur en rimlig nivå kan upprätthållas.

Tiden för uppdraget förlängs till den 1 april 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition