Kommittédirektiv från Miljödepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av en myndighet för havs- och vattenmiljö Dir. 2010:123

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 juni 2010 har chefen för Miljödepartementet gett en särskild utredare i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en myndighet för havs- och vattenmiljö. Uppdraget ändras så att den nya myndigheten ska ha namnet Havs- och vattenmyndigheten.

Uppdragets tidsplan ändras. Utredaren ska lämna ett budgetunderlag för åren 2012–2014 senast den 1 mars 2011.