Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Ny branschsamverkan för svensk film Dir. 2011:10

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare, som ska fungera som förhandlare, tillkallas för att få till stånd en ny branschsamverkan mellan staten och berörda aktörer för finansieringen av stöd till svensk film. Förhandlaren ska eftersträva en långsiktig och breddad samverkan, där fler verksamma aktörer än i dag bidrar.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Ny branschsamverkan för svensk film

  En särskild utredare, som ska fungera som förhandlare, tillkallas för att få till stånd en ny branschsamverkan mellan staten och berörda aktörer för finansieringen av stöd till svensk film. Förhandlaren ska eftersträva en långsiktig och breddad samverkan, där fler verksamma aktörer än i dag bidrar.

 • Filmpolitikens finansiering och utformning

  En särskild utredare ska lämna förslag till hur de framtida filmpolitiska insatserna ska finansieras och utformas. Utredaren ska ur ett framtidsperspektiv beskriva och analysera utvecklingen på filmområdet och mot denna bakgrund värdera nuvarande insatser.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Vägval för filmen

  Filmutredningen 2008 har haft i uppdrag att lämna förslag till hur de framtida filmpolitiska insatserna ska finansieras och utformas, efter att det nuvarande filmavtalet har löpt ut den 31 december 2010.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

 • Bättre villkor för svensk film

  I propositionen redovisas ett nytt filmavtal, 2013 års filmavtal, som gäller för tiden 2013–2015. Avtalet mellan staten och film- och tv-branschen innebär bättre villkor för svensk film med ökade resurser, breddat engagemang och en öppning för fler visningsfönster.