Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättandet av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:12

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utvidgning av uppdraget

Regeringen beslutade den 17 juni 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att förbereda och genomföra bildandet av Havs- och vattenmyndigheten (dir. 2010:68).

Regeringen ger nu utredaren i uppdrag att också genomföra de åtgärder som behövs för att huvudparten av den verksamhet som bedrivs på avdelningen för forskning och utveckling inom Fiskeriverket överförs till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) från och med den 1 juli 2011.

Utredaren ska vidare genomföra de åtgärder som behövs för att säkerställa Havs- och vattenmyndighetens roll som kvalificerad beställare, mottagare och utvärderare så att den nuvarande FoU-verksamheten vid Fiskeriverket även fortsättningsvis bedrivs ändamålsenligt och effektivt samt levererar rådgivning med hög kvalitet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2011 med en delredovisning senast den 3 mars 2011 av sådana finansieringsfrågor för FoU-verksamheten som behöver regeringens ställningstagande och som inte omfattas av det budgetunderlag som utredaren lämnar den 1 mars 2011.