Kommittédirektiv från Miljödepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten Dir. 2011:14

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den särskilda utredaren ska, med förtydligande av uppdraget, fördjupat analysera och tydliggöra relevanta organisatoriska och andra förutsättningar som avser ansvarsfördelning och sam¬verkan mellan nationell och regional statlig förvaltning inom Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsområde och lämna förslag till författningsändringar och andra åtgärder som behövs. De frågor som utredaren närmast ska analysera förutsättningarna för är
- ett effektivt och av Havs- och vattenmyndigheten samordnat genomförande av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön,
- att överföra verksamheterna vid Fiskeriverkets regionala utredningskontor till länsstyrelserna, och
- hemvisten för arbetsuppgifter som rör dispenser från det generella förbudet mot dumpning av avfall.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2011.
Tidpunkten för utredarens redovisning av förslag till instruktion för myndigheten och förslag till regleringsbrev samt tidpunkten då budgetunderlag ska lämnas ändras till den 15 mars 2011.