Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Översyn av regelverket för hantering av finansiella kriser Dir. 2011:6

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En kommitté ska göra en översyn av det svenska regelverket för hantering av finansiella kriser. Kommittén ska föreslå åtgärder för att förbättra regelverket så att framtida finansiella kriser i första hand kan mildras genom förebyggande åtgärder och i andra hand lösas på ett effektivt sätt. Detta samtidigt som skattebetalarnas intressen värnas och allmänhetens förtroende för det finansiella systemet säkerställs.

Kommittén ska bland annat:

  • analysera och dra slutsatser av hanteringen av den senaste globala finansiella krisen, både i Sverige och i omvärlden.
  • analysera om regelverket för övertagande och rekonstruktion och avveckling av finansiella institut med problem är tillräckligt och effektivt samt föreslå nödvändiga förbättringar.
  • analysera ansvarsfördelningen och samspelet mellan Riksbanken, Riksgäldskontoret, Finansinspektionen och Regeringskansliet (främst Finansdepartementet) samt möjligheten att utbyta information.
  • analysera och föreslå förbättringar i regelverket för ingripanden som gäller för Finansinspektionen, bl.a. om det i lag ska anges att vissa åtgärder ska vidtas i vissa situationer.
  • analysera och föreslå förbättringar av regelverket för Riksbankens hantering av frågor som rör finansiell stabilitet, inklusive lämnande av likviditetsstöd samt uppgifter och medel i sin roll att främja finansiell stabilitet och god marknadsfunktion.
  • utreda och föreslå en riskdifferentierad avgift för stabilitetsfonden.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)