Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Vinstfördelning vid expropriation Dir. 2011:20

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska föreslå en ordning för vinstfördelning vid expropriation och andra sådana förfoganden. Med vinstfördelning avses en särskild ersättning till den fastighetsägare vars fastighet tas i anspråk för vinstdrivande verksamhet.

I uppdraget ingår att ta ställning till

  • vilka fall av markåtkomst som bör omfattas av vinstför-delning och hur dessa fall bör avgränsas,
  • hur vinsten eller nyttan för den som tar marken i anspråk bör beräknas, och
  • hur vinsten eller nyttan bör fördelas.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition