Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Användningen av straffrätt Dir. 2011:31

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska kartlägga det straffsanktionerade området och ta ställning till vissa principiella frågor på området.

Utredaren ska

  • kartlägga det straffsanktionerade områdets utveckling sedan brottsbalkens ikraftträdande samt områdets nuvarande omfattning och struktur,
  • analysera och ta ställning till vilka kriterier som bör gälla för att kriminalisering ska anses vara befogad,
  • analysera om det går att vara mer återhållsam med användningen av straffrätt på olika områden, främst inom specialstraffrätten, och hur detta i så fall bör uppnås samt peka ut sådana områden och metoder, och
  • kartlägga på vilka områden det finns så kallade blankettstraffbud som kan antas stå i strid med regeringsformen och lämna förslag på en lösning.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 april 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition